Glassroot Innovation

Web Design and Development

When big companies are taking over the whole food industry, these are a group of people that want to make a change.

grassrootinnovation.net
Year

2017

Design

Grassroot Innovation

Year

1DD

Development

1DD

The Challenge

นำเรื่องราว และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรจากชาวบ้านมาถ่ายทอดในรูปแบบที่แตกต่าง โดยลูกค้าต้องการให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่าย สร้างความน่าสนใจผ่านตัวเว็บไซต์หลักของบริษัท

Design

แนวคิดหลักของเว็บไซต์ คือ ต้องการสร้างความแตกต่างในการมองภาพเว็บไซต์เกษตรกรรม โดยทีมงานตั้งใจออกแบบให้รู้สึกเหมือน Story teller ดึงความน่าสนใจด้วย Layout การเลื่อนของหน้าเว็บไซต์ที่แปลกตา ใช้เทคนิคการทำภาพที่เป็นเหมือนภาพสามมิติ และเมื่อเลื่อนไปในแต่ละ Section จะรู้สึกว่าเว็บไซต์มีเรื่องราวให้ค้นหาเรื่อยๆ